شینگل سری CHALET

شینگل سری CHALET

شینگل سری CHALET

این شنگل برای مقاوت بیشتر در همه ی آب و هوا ها چه سرد و چه گرم ساخته و به کار میرود

شینگل سری CHALET

چسبندگی برگه شینگل ابعاد (cm) پوشش هر بسته(m2) وزن (kg/m2) گواهینامه ها CE
Heat-activated adhesive spots 100*34 2,83 10,50 EN 544 CE

رنگ ها

نمونه های شینگل سری CHALET