توضیحات

کار فرما متراژ زمین متراژ بنا سبک معماری سال ساخت اسکلت موقعیت جغرافیایی
ساختمان اداری- تجاری پرگاس ۲  — متر مربع  — مترمربع(تریبلکس) مدرن درحال اجرا بتنی-سیستم باربر جانبی قاب خمشی-سقف کوبیاکس