توضیحات

کار فرمامتراژ زمینمتراژ بناسبک معماریسال ساختاسکلتموقعیت جغرافیایی
آقای ارغنده پور2500 متر مربع420 مترمربع(دوبلکس)مدرن1399 درحال اجرابتنی-سیستم باربر جانبی قاب خمشی-سقف کوبیاکسدماوند-شلمبه