توضیحات

کار فرمامتراژ زمینمتراژ بناسبک معماریسال ساختاسکلتموقعیت جغرافیایی
آقای جهانگیری1700 متر مربع560 مترمربع(تریبلکس)مدرندرحال اجرابتنی-سیستم باربر جانبی قاب خمشی-سقف کوبیاکسدماوند-شلمبه