توضیحات

کار فرمامتراژ زمینمتراژ بناسبک معماریسال ساختاسکلتموقعیت جغرافیایی
آقای لقمانی1000 متر مربع230 مترمربع(تریبلکس)کلاسیک1396بتنی- سیستم باربر جانبی قاب خمشیجاجرود