توضیحات

کار فرما متراژ زمین متراژ بنا سبک معماری سال ساخت اسکلت موقعیت جغرافیایی
آقای لقمانی 1000 متر مربع 230 مترمربع(تریبلکس) کلاسیک 1396 بتنی- سیستم باربر جانبی قاب خمشی جاجرود