توضیحات

کار فرمامتراژ زمینمتراژ بناسبک معماریسال ساختاسکلتموقعیت جغرافیایی
آقای خمیصی1300 متر مربع230 مترمربع(تریبلکس)کلاسیک1394بتنی- سیستم باربر جانبی قاب خمشیجاجرود