توضیحات

کار فرما متراژ زمین متراژ بنا سبک معماری سال ساخت اسکلت موقعیت جغرافیایی
آقای خمیصی 1300 متر مربع 230 مترمربع(تریبلکس) کلاسیک 1394 بتنی- سیستم باربر جانبی قاب خمشی جاجرود