توضیحات

کار فرمامتراژ زمینمتراژ بناسبک معماریسال ساختاسکلتموقعیت جغرافیایی
آقای فیض600 متر مربع450 مترمربع(تریبلکس)کلاسیک1395فولادی جوشی-سیستم باربر جانبی مهاربند همگراجاجرود