باید و نبایدهای نصب سقف شیبدار شینگل :

مقالات شینگل|

باید و نبایدهای نصب سقف شیبدار شینگل : سقف شیبدار شینگل مابین تخته زیر شینگل و عایق زیر آن از سیستم تهویه مناسب استفاده گردد. شینگلهای دارای تاریخ یا کد تولید متفاوت نباید در یک سقف شیبدار اجرا گردد. اختلاف رنگ موجود در شینگلها