شینگل تگولا و کاربرد آن درصنعت ساخت و ساز و محیط زیست

مقالات شینگل|

دو عنصر متضاد، نیاز به تعریف آنچه که به معنای پایدار بودن محيط زيست است تعيين می کند و به ويژه تعريف می کند که چه چيزی می تواند در برآورد تخریب محيط زيست وجود داشته باشد: انسان هایی که نيازمند محيط های راحت و