فن آوران عمران پاریز

لوگو تگولا fop

فن آوران عمران پاریز، تنها تولید کننده بخاربند با استفاده از تکنولوژی نانو و ذوب داغ مطابق با استاندارد CE اروپا

لوگو تگولا fop

021 – 88951246
021 – 88975164
0912 – 3257109

سقفها و توصیه های فصلی

سقفها و توصیه های فصلی

درک مشترک این است که عملکرد سقف یا، بیشتر از سقف، تعریف قسمت بالای یک ساختمان و حفظ محیط داخلی از عناصر است. پوشش سقف، که سقف بیرونی خارجی است، در برابر آب آب بندی می کند، در حالی که نقش سازنده بلبرینگ برای حمایت از پوشش سقف است. هدف اصلی سقف جلوگیری از افزایش رطوبت و...