سقفها و توصیه های فصلی

مقالات شینگل|

درک مشترک این است که عملکرد سقف یا، بیشتر از سقف، تعریف قسمت بالای یک ساختمان و حفظ محیط داخلی از عناصر است. پوشش سقف، که سقف بیرونی خارجی است، در برابر آب آب بندی می کند، در حالی که نقش سازنده بلبرینگ برای حمایت